Reglament del Club

El present Reglament de Règim Intern (des d’ara RRI) té per objecte regular l’organització i el funcionament intern del Club Esportiu Bàsquet Pallejà (des d’ara C.E.B.P.)

Àmbit d’aplicació

L’aplicació d’aquest RRI es l’endemà de l’aprovament per part de la junta directiva i es prorroga de forma automàtica si cap de les dues parts no trenca el contracte.
El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits:

Personal

Els esportistes inscrits en el C.E.B.P. des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.
Monitors, entrenadors i personal tècnic i administratiu (personal que fa taules i/o delegats) del C.E.B.P .durant la seva vinculació.
Pares/mares dels esportistes des del moment de la inscripció de la seva fill/filla fins a la seva baixa, en aquells aspectes que els siguin aplicables.
Persones o entitats que de forma puntual o temporal formin part del C.E.B.P.

Espai on ubiquem l’àmbit d’actuació

Les instal·lacions esportives utilitzades habitualment pel C.E.B.P. (zona esportiva) i les que es pugui utilitzar en conveni amb altres entitats i/o organismes per a partits, entrenaments o activitats ja siguin de propietat del club utilitzades per cessió d’altres estaments o organismes.
Qualsevol instal·lació, espai o edifici utilitzat pel C.E.B.P. de forma puntual per a partits, entrenaments o activitats.

Temporal (temps)

Durant el temps ordinari d’ús segons sigui horaris de partits, entrenaments, activitats(fira d’entitats,events del club, partits amistosos),temporada regular, calendari general de competicions, trofeu molinet, etc…
La junta directiva es reserva, en cas excepcional, el dret a modificar i/o avaluar de manera excepcional
l’àmbit d’aplicaciód’aquest RRI.

MONITORS, ENTRENADORS I COORDINADORS 

Drets

Exercir la seva funció dintre del grup o equip assignat d’acord amb l’ideari pel C.E.B.P. i les directrius marcades per la Direcció Tècnica i el seu coordinador tècnic de franja (des d’ara DT i/o CT).
Respectar les decisions i col·laborar amb les tasques de la comissió esportiva(des d’ara CE) que junt amb el DT formen la part de la disciplina esportiva del club C.E.B.P.
Ser informats dels assumptes relacionats amb el club C.E.B.P en general i les decisions que els afectin a ells o al seu equip o grup en particular.
Ser tractats amb correcció i respecte per tots els integrants del C.E.B.P.

Deures

Assistir puntualment als entrenaments establerts amb l’ equipació adequada, realitzant amb aprofitament totes les tasques assenyalades per la DT.
Aportar la documentació (planificació anual, planificacions trimestrals, microcicles, mesocicles, etc…), necesària reclamada per part del DT i/o coordinadors durant una temporalitat determinada.
Assistir amb puntualitat als partits i/o activitats en les millors condicions físiques i amb l ‘equipació esportiva que determini el club.
Justificar al seu coordinador i/o DT totes les faltes d’assistència a partits o entrenaments, amb la major antelació possible, o posteriorment en casos de força major.
Comportar-se en tot moment amb correcció i respecte en partits, desplaçaments i entrenaments amb companys, jugadors, contraris, públic, entrenadors, coordinadors,DT,àrbitres i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat e intimitat de tots els membres del club, evitant qualsevol tipus de discriminació.
Fer ús i cuidar correctament totes les instal·lacions i materials que utilitzi en l’activitat desenvolupada. •
Respectar el RRI del C.E.B.P.
Respectar les decisions de la DT, els coordinadors, la Junta Directiva i la CE.
Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives del club C.E.B.P tendents a una millora de la preparació esportiva, la convivència o el funcionament del mateix club.REGLAMENT DE RÈGIM INTERN Club Esportiu Bàsquet Pallejà- Direcció Tècnica

FALTES I SANCIONS

Totes les sancions imposades per part de la Federació Catalana de Basquetbol serà l’únic responsable l’infractor en aquest cas. Es per això ,que si comporta una multa amb caràcter monetari, l’infractor haurà de fer-se càrrec de pagar la multa davant el comitè CE i DT per pagar-la.

INFRACCIONS

Aquestes infraccions podran ser molt greus,greus i lleus.

Són faltes molt greus:
 • Actes reiterats d’indisciplina, injúries, ofenses molt greus o altres accions que causin deterioració a la imatge del nostre club.
 • Agressions físiques o insults molt greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats:(jugadors, arbitres, delegats, pares, públic en general, junta directiva, taules arbitrals, …)
 • Els abusos d’autoritat.
 • La suma de tres faltes greus en la mateixa temporada.
 • Els trencaments de les sancions imposades.
 • El no pagament de les sancions monetàries imposades per part de la Federació Catalana de Basquetbol al jugador o equip per faltes durant partits i/o per partits no presentats.
Són faltes greus:
 • Faltes injustificades reiterades de puntualitat a partits, entrenaments i/o desplaçaments.
 • La reiterada i continuada falta de respecte del dret de preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que pugui donar-se durant en entrenaments, partits, desplaçaments o altres activitats de C.E.B.P amb altres esportistes, entrenadors, àrbitres o altres persones implicades. (p.e:abandonaments de l’entrenament i/o partit sense permís de l’entrenador)
 • No presentar-se en les millors condicions físiques i amb l’ equipació esportiva que es determini, tant jugadors, monitors, entrenadors, etc., perquè malmeten a la imatge del C.E.B.P.
 • Actes d’indisciplina, injúries, ofenses greus o altres accions que causin deterioració a la imatge del nostre club.
 • Agressions físiques o insults greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats.
 • Ús indegut o deterioració greu causat intencionadament en materials o instal·lacions.
 • Qualsevol altre acte que alteri greument el normal desenvolupament de les activitats de C.E.B.P.
 • La reiteració de faltes lleus en una mateixa temporada.
Són faltes lleus:
 • Faltes injustificades no reiterades de puntualitat a partits, entrenaments i/o desplaçaments.
 • Actitud passiva en relació a la seva participació en les activitats desenvolupades.
 • Faltes de respecte, de caràcter lleu, a companys, entrenadors, jugadors contraris, àrbitres, auxiliars i altres persones que directa o indirectament participin en les nostres activitats.
 • Ús indegut o deterioració lleu causat intencionadament en materials o instal·lacions.
 • Qualsevol altre acte que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del club C.E.B.P.
 • La desqualificació per acumulació de tècniques o per tècnica desqualificant en un partit.

ESPORTISTES

Drets:

Tots els esportistes pertanyents al C.E.B.P tenen dret a rebre una formació que incideixi en la seva formació integral com persones, mitjançant una transmissió de valors i normes per parts dels seus responsables, així com a una formació física – tècnica adaptada a les seves capacitats i edat.
Tots els esportistes del C.E.B.P tindran dret a accedir als diferents nivells esportius i/o equips de competició, sense més limitació que les derivades del seu aprofitament, la seva actitud i de les seves condicions per a l’esport, sempre que existeixin places i passin les proves exigides per el/els entrenador/es de l’equip en qüestió, sent la DT escoltat l’entrenador qui prengui la decisió final.
Tots els esportistes del C.E.B.P tenen dret a rebre els ensenyaments i preparació adequades segons la seva edat per a iniciar-se o perfeccionar-se en el bàsquet.
Per això el C.E.B.P posarà a la seva disposició:

 • Un o dos entrenadors per grup i/o equip.
 • Instal·lacions esportives adequades.
 • Material esportiu bàsic: cistelles, pilotes, petos, cons…
 • Un horari adequat d’entrenament.

Tots els esportistes tindran dret que els seus entrenadors vetllin en tot moment pel seu benestar, la seva integritat física i moral i la seva dignitat personal
Presentar al director tècnic i comissió esportiva aquelles al·legacions, peticions o denúncies del que considerin pertinents davant el que considerin una falta de respecte als seus drets.

Deures

Aportar a C.E.B.P qualsevol tipus de documentació que li sigui requerida per a la seva inscripció pel club i a la Federació Catalana de Basquetbol (FCB).
Abonar les quotes d’afiliació, fiances, pagaments, etc. al C.E.B.P que estableixi la Junta Directiva en els terminis que es determinen.
Assistir puntualment als entrenaments establerts amb l’equipació adequada, realitzant amb aprofitament totes les tasques assenyalades per l’entrenador.
Assistir amb puntualitat als partits i/o activitats a les quals fora convocat en les millors condicions físiques i amb l ‘equipació esportiva que determini el club.
Justificar al seu entrenador totes les faltes d’assistència a partits o entrenaments, amb la major antelació possible, o posteriorment en casos de força major.
Comportar-se en tot moment amb correcció i respecte en partits, desplaçaments i entrenaments amb companys, jugadors, contraris, públic, entrenadors, àrbitres i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat e intimitat de tots els membres del club,evitant qualsevol tipus de discriminació.
Fer ús i cuidar correctament totes les instal·lacions i materials que utilitzi en l’activitat desenvolupada.
Respectar el RRI del C.E.B.P.
Respectar les decisions de l’entrenador, la DT, els coordinadors, la Junta Directiva, i CE.
Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives del club C.E.B.P tendents a una millora de la preparació esportiva, la convivència o el funcionament del mateix club.

PARES/MARES/TUTORS

El nostre club el C.E.B.P té el ple convenciment que la participació i implicació dels pares/mares/tutors i dels nostres jugadors/es és fonamental per a poder portar a terme el nostre projecte. Sense ells, especialment els que tenen fills més joves, seria imposible la consecució dels nostres objectius.
La col·laboració dels pares/mares/tutors amb el nostre club, que podem resumir de forma genérica com la inscripció d’un esportista en el C.E.B.P suposa el coneixement i acceptació per part dels pares/mares/tutors i esportistes, de les activitats que oferix el C.E.B.P i es compromet a respectar aquest RRI i altra normativa així com de procurar que les seves fills el respectin.
En particular, els pares/mares/tutors dels esportistes de C.E.B.P i han de:

 • Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de la seva funció.
 • Col·laborar amb les seus fills perquè aquests acudeixin amb assiduïtat, puntualitat i amb l’equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que s’organitzin.
 • No entrar en els vestuaris abans, durant o després dels partits, sense permís exprés de l’entrenador.
 • No interrompre l’entrenament per a preguntar o informar a l’entrenador. Qualsevol consulta haurà de realitzar-se una vegada finalitzada l’activitat.
 • Aportar al club C.E.B.P els documents o informacions que sobre els seus se’ls sol·liciti en relació a dades personals, mèdics, etc., sempre relacionats amb l’activitat que ens ocupa, així com a assistir a les reunions a les quals fossin citats ja sigui per l’entrenador o per altres estaments superiors del club.
 • Evitar davant dels seus fills i les seves filles qualsevol crítica sobre l’entrenador o altres jugadors.
 • Mantenir durant els partits una actitud correcta cap a tots els participants (jugadors, arbitres i pares), sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència. Tots els pares i mares tenen dret, quan així ho sol·licitin, a rebre de l’entrenador la informació que sobre el seu fill pugui interessar-li, sempre i quan no interfeixi en les tasques del moment de l’entrenador.

FALTES I SANCIONS:

De totes les sancions imposades per part de la Federació Catalana de Básquetbol en serà l’únic responsable l’infractor (en aquest cas). Es per això, que si comporta una multa amb caràcter monetari, l’infractor haurà de fer-se càrrec de pagar la multa davant el comité RDE.

Faltes molt greus

Per la comissió de falta molt greu, es podran imposar les següents sancions:

 1. Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període comprès entre 16 dies i una temporada.
 2. Expulsió del club C.E.B.P

La sanció 1 serà imposada per la comissió esportiva com a comissió de disciplina i la 2 per la Junta Directiva a petició del i/o la Comissió de Disciplina.

Faltes greus

Per la comissió de falta greu, es podran imposar les següents sancions

 1. Amonestació escrita a l’infractor amb comunicació, si aquest és menor d’edat, als seus pares i/o tutors, amb esment de la sanció en l’expedient del jugador.
 2. Realització de tasques, si escau, que cooperin en la reparació del dany produït o si escau l’abonament de les reparacions necessàries per la deterioració greu causada.
 3. Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període no superior a 15 dies.

Les sancins serà imposada per la comissió esportiva com a comissió de disciplina i la 2 per la Junta Directiva a petició del i/o la Comissió de Disciplina.

Faltes lleus

Per la comissió de falta lleu, es podran imposar les següents sancions:

 1. Amonestació verbal
 2. Amonestació escrita a l’infractor amb comunicació, si aquest és menor d’edat, als seus pares i/o tutors.
 3. Realització de tasques, si escau, que cooperin en la reparació del dany produït. (pagar-ho si s’escau)
 4. Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits en un període no superior a 7 dies.

La sanció 1 correspondrà imposar-la a l’entrenador, la 2 i la 3 al Coordinador respectiu i la 4 a la comissió esportiva i direcció tècnica i/o a la Comissió Disciplinària.
Tot allò susceptible a diverses interpretacions o que no figuri en el present RRI seran de valorades o decidides per la comissió esportiva i direcció tècnica.
Totes aquestes sancions seran imposades pel CE i la Comissió de Disciplina.

APEL·LACIONS

En cas d’apel·lació per no estar conforme amb alguna sanció imposada es podrà interposar un escrit a la comissió esportiva i còpia al Director Tècnic, en un termini no superior a 48 hores, de la recepció de l’escrit, sent funció del comissió esportiva la contestació a aquest recurs, en el menor temps possible, així mateix en algunes ocasions, serà necessària la constitució en Urgència de la Comissió d’Apel·lacions.

COMISSIÓ D’APEL·LACIÓ

Aquesta Comissió estarà constituïda per:

 1. El president del club
 2. Els integrants de la comissió esportiva (CE)
 3. El Director Tècnic (DT).
 4. Un Representant dels Entrenadors, designat pels seus companys entrenadors i/o coordinadors amb més de 2 anys d’antiguitat continuada.
 5. Un Representant dels Jugadors, amb categoria igual o superior a un jugador Sots -21(preferiblement amb un mínim d’antiguitat al club de 2 anys continuats al club )
 6. Un Representant de la Junta Directiva.
 7. 2 pares de jugadors com a representants del col·lectiu de pares i mares (si s’escau).

Desvinculacions.

EL club C.E. Bàsquet Pallejà, com a norma establerta, no facilitarà cap baixa ni desvinculació a cap jugador/a una vegada aquest tingui signada la fitxa per la temporada següent. 
No està permès entrenar (realitzar entrenaments com a jugador), a cap altre club, tal i com estipula la normativa de la FCBQ. 
En cas que el club se en tingui constància, es considerarà falta greu i s’aplicarà segons l’establert a el RRI, i s’informarà a la Federació Catalana de Basquetbol al respecte d’aquesta falta.

Baixes

En el cas de donar-se una baixa durant la temporada en curs,el jugador/a es farà càrrec de totes les despeses generades per aquest jugador/a a efectes federatius i de revisió mèdica.
No és donarà cap baixa ni desvinculació mentre hi hagi algun rebut de quota pendent de pagament al club CEB Pallejà. 
En cas de no atendre aquesta situació, la junta directiva del club CEB Pallejà haurà de donar comunicació a la FCBQ d’aquesta circumstància per poder atendre el pagament  i liquidar-ho